Vacature Algemeen Bestuurslid

Nicolaas G. Pierson Foundation
Wetenschappelijk bureau Partij voor de Dieren

Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren heeft als doel wetenschappelijke inzichten op het gebied van dieren, natuur, milieu en klimaat te verdiepen en te verspreiden onder een breed publiek. Dit doet de NGPF onder andere door middel van publicaties (boeken, video’s, animaties), congressen, lezingen en cursussen. Vanuit haar onafhankelijke positie wil de NGPF dienstbaar zijn aan de Partij voor de Dieren en haar expressieve politiek, relevante bijdragen leveren aan het publieke debat en het bewustzijn onder burgers bevorderen door actuele maatschappelijke vraagstukken en mogelijke alternatieven en oplossingen op het gebied van bovengenoemde kernthema’s voor het voetlicht te brengen.

Bestuur 

Het bestuur van de NGPF vergadert in principe vijf keer per jaar. De dagelijkse leiding van de NGPF is in handen van de door het bestuur aangestelde directeur. Ter vergadering legt de directeur verantwoording af over de activiteiten en publicaties van de NGPF. Bestuursleden denken, lezen en werken tussentijds mee aan de totstandkoming van publicaties en denken mee over jaarplannen, beleidskeuzes en projecten.

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming. Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie tot zeven leden. In het bestuur als geheel zijn de volgende kwaliteiten vertegenwoordigd:

 • kennis van politieke filosofie, in het bijzonder van de unieke positie die de Partij voor de Dieren inneemt als eerste politieke partij ter wereld die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt van beleid kiest.
 • vertegenwoordiging van diverse wetenschappelijke perspectieven
 • kennis van de politieke praktijk en de context waarbinnen vertegenwoordigers en bestuurders van de Partij voor de Dieren handelen;
 • bekendheid met het politieke krachtenveld waarin een wetenschappelijk bureau opereert;
 • ervaring met de organisatorische vraagstukken, om de keuzes van de directeur te kunnen beoordelen en die van advies te voorzien.

Profielschets bestuurslid 

Een bestuurslid van de NGPF:

 • heeft affiniteit met de missie van de NGPF en de Partij voor de Dieren;
 • onderschrijft de grondslag van de Partij voor de Dieren, is lid van de partij of bereid dat te worden (lees hier de beginselverklaring);
 • heeft affiniteit met de werkwijze en doelstelling om wetenschappelijk onderzoek via laagdrempelige communicatie beschikbaar te maken voor een breed publiek;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau, contacten in de academische wereld en bij voorkeur expertise op een vakgebied dat verband houdt met de kernthema’s dieren, natuur, milieu, klimaat en/of wetenschapscommunicatie.
 • kan meedenken over de verbinding tussen abstracte analyses en de praktische uitvoering daarvan in termen van expressieve politiek;
 • kent het politieke krachtenveld en kan aan de hand daarvan waken over de eigen rol van de NGPF;
 • herkent zich in de werkwijze van de NGPF zoals die op dit moment gehanteerd wordt
 • is beschikbaar voor vijf vergadermomenten per jaar en heeft tijd om indien nodig tussentijds inhoudelijk mee te lezen en te denken met projecten.

Reactie en contact 

Vanuit het bestuur begeleiden Stephanie van Voorthuizen en Niko Koffeman de procedure. Bij belangstelling ontvangen wij graag uiterlijk 15 april uw brief en CV. Contactpersoon is bestuurslid en penningmeester Stephanie Palsma van Voorthuizen: s.palsma@ngpf.nl