ANBI gegevens

Naam van de ANBINicolaas G. Pierson Foundation (NGPF)
Volledige naam:  Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson
RSIN nummer817237549
PostadresPostbus 11072
1001 GB Amsterdam
e-mailadresinfo@ngpf.nl
telefoonnummer020-5203877
DoelstellingDe stichting heeft tot doel:
Het tot verdere ontwikkeling brengen van de maatschappijvisie van de Partij voor de Dieren. De beginselverklaring van de Partij voor de Dieren is hierbij het uitgangspunt.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de Partij voor de Dieren en haar vertegenwoordigers in alle politieke functies en organen. Het doen van aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van dierenwelzijn neemt hierbij een voorname plaats in.
Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplanDit jaar zal de Nicolaas G. Pierson Foundation verder bouwen aan haar doelstelling om bestaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn (in de ruimste zin van het woord) te vertalen naar publieksvriendelijke en toegankelijke informatie. Met name wetenschappelijke informatie die het grote publiek niet bereikt, maar die wel van groot belang is voor het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van bijvoorbeeld volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, heeft onze speciale belangstelling. Ook het initiëren van nieuw of aanvullend onderzoek behoort tot onze mogelijkheden en ambities.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurdersN.K. Koffeman (Niko), voorzitter, gezamenlijk bevoegd
A.J. Dekker (Ton), vice-voorzitter, gezamenlijk bevoegd
R.F. Mooseker (Renate), penningmeester, gezamenlijk bevoegd
D.W. van Liere (Diederik), algemeen bestuurslid, gezamenlijk bevoegd
G.S.L. van Voorthuizen (Stephanie), algemeen bestuurslid, gezamenlijk bevoegd
BeloningsbeleidDe bestuurders van de NGPF ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van de NGPF is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamhedenIn januari 2015 bracht de Nicolaas G. Pierson Foundation de Engelstalige publicatie Meat, The Future: How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More uit. Het boek vestigt de aandacht op de relatie tussen (het gebrek aan) voedselzekerheid en dierlijke eiwitten. Voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen. Vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een onevenredig grote invloed op hulpbronnen, biodiversiteit en klimaatverandering. Het boek is in 2017 met behulp van financiering van de Animal Politics Foundation in opdracht van de NGPF vertaald naar het Arabisch.

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de NGPF de Plan B nanoclusters laten maken: animaties en korte filmpjes met onderwerpen als bijensterfte, politieke klimaatverandering, de 6e uitstervingsgolf, luchtvervuiling, Q-koorts, welvaart zonder groei en plantaardige landbouw. In deze korte visuele documenten staan duurzaamheidsproblemen centraal en wordt een wetenschappelijk onderbouwde oplossing gegeven. In 2017 is gewerkt aan het verder onder de aandacht brengen van deze deze nanoclusters.

Op 10 september 2017 presenteerde de NGPF de animaties van de Plan B nanoclusters tijdens het door haar georganiseerde Plan B Symposium in het Rozentheater in Amsterdam. Volksvertegenwoordigers vertelden aan de hand van een animatie hoe dit thema aansluit bij de politieke situatie in zijn of haar gebied. De Volksvertegenwoordigers die tijdens dit symposium de verschillende onderwerpen toelichtten waren senator Niko Koffeman, Johnas van Lammeren (gemeenteraadslid Amsterdam), Christine Teunissen (senator en gemeenteraadslid Den Haag), Pascale Plusquin (Provinciale Statenlid Limburg), Kirsten de Wrede (Provinciale Statenlid Groningen) en Tweede Kamerleden Frank Wassenberg en Lammert van Raan. Na de presentaties kreeg het publiek de kans vragen te stellen aan de sprekers en ontstonden er levendige discussies en gesprekken. Ook de makers van de animaties, Alain Koopmans en Sebastiaan de Ruiter, waren aanwezig tijdens het symposium. De presentaties van de volksvertegenwoordigers zijn op video vastgelegd en gepubliceerd op de website van de Nicolaas G. Pierson Foundation.

In 2017 is een begin gemaakt met het realiseren van drie animaties over zoönosen, die de situatie in het verleden, heden en de toekomst weergeven. Zoönosen in de veehouderij zijn dierziektes bij productiedieren die kunnen overgaan op de mens. Het gaat over zeer besmettelijke en soms dodelijke ziektes die epidemische vormen kunnen aannemen, zoals vogelgriep, varkensgriep en Q-koorts. Deze ziektes zijn niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid, maar geven ook ernstige dierenwelzijnsproblemen en leiden tot ruimingen van miljoenen dieren. Zoönosen treden steeds vaker op, onder andere als gevolg van klimaatverandering, veranderingen in de biodiversiteit en de niet-duurzame intensieve veehouderij. Deze dierziektes zullen zich verder verspreiden en grote gevolgen hebben voor een samenleving als geheel, terwijl Nederland en andere landen onvoldoende voorbereid zijn op uitbraken van deze ziektes.
Door middel van drie animaties wil de Nicolaas G. Pierson Foundation de ingewikkelde problematiek rondom zoönosen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen van het brede publiek, direct en indirect betrokkenen, beleidsmakers en het parlement.

In 2017 leverde onze voorzitter, Niko Koffeman, een bijdrage aan het boek Een versplinterd landschap, bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen, verschenen bij University Press in het Nederlands en Duits.

In 2017 is de website van de NGPF in een nieuw jasje gestoken. Het vorige ontwerp dateerde uit 2010 en was aan vervanging toe.

Financiële verantwoordingFinanciële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2014
Financiële verantwoording 2013
Financiële verantwoording 2012