ANBI gegevens

Naam van de ANBINicolaas G. Pierson Foundation (NGPF)
Volledige naam:  Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson
RSIN nummer817237549
PostadresPostbus 11072
1001 GB Amsterdam
e-mailadresinfo@ngpf.nl
telefoonnummer020-5203877
DoelstellingDe stichting heeft tot doel:
Het tot verdere ontwikkeling brengen van de maatschappijvisie van de Partij voor de Dieren. De beginselverklaring van de Partij voor de Dieren is hierbij het uitgangspunt.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de Partij voor de Dieren en haar vertegenwoordigers in alle politieke functies en organen. Het doen van aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van dierenwelzijn neemt hierbij een voorname plaats in.
Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplanDit jaar zal de Nicolaas G. Pierson Foundation verder bouwen aan haar doelstelling om bestaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn (in de ruimste zin van het woord) te vertalen naar publieksvriendelijke en toegankelijke informatie. Met name wetenschappelijke informatie die het grote publiek niet bereikt, maar die wel van groot belang is voor het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van bijvoorbeeld volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, heeft onze speciale belangstelling. Ook het initiëren van nieuw of aanvullend onderzoek behoort tot onze mogelijkheden en ambities.
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurdersN.K. Koffeman (Niko), voorzitter, gezamenlijk bevoegd
A.J. Dekker (Ton), vice-voorzitter, gezamenlijk bevoegd
R.F. Mooseker (Renate), penningmeester, gezamenlijk bevoegd
D.W. van Liere (Diederik), algemeen bestuurslid, gezamenlijk bevoegd
G.S.L. van Voorthuizen (Stephanie), algemeen bestuurslid, gezamenlijk bevoegd
BeloningsbeleidDe bestuurders van de NGPF ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van de NGPF is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamhedenIn januari van 2015 bracht de Nicolaas G. Pierson Foundation de Engelstalige publicatie Meat, The Future: How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More uit. Het vestigt de aandacht op de relatie tussen voedselzekerheid en dierlijke eiwitten. Het boek is in 2018 met behulp van financiering van de Animal Politics Foundation en in samenwerking met de NGPF uitgebracht als paperback en e-book in het Arabisch en Frans.

De klimaatfilm Meat the Truth is in 2018 vertaald naar het Roemeens en is met Roemeense ondertitels te bekijken op YouTube. De vertaling is gemaakt door de organisatie Vegan in Romania, die tevens een succesvolle vertoning van de documentaire, die de link legt tussen de intensieve veehouderij en klimaatverandering, organiseerde.

In samenwerking met de Partij voor de Dieren verzorgde de NGPF een kaderopleiding voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de idealen waar de Partij voor de Dieren voor staat en die graag een meer actieve rol binnen de partij zouden willen spelen.

De Nicolaas G. Pierson Foundation is voornemens een Jong Wetenschappelijk Bureau op te richten, met als doel om jongeren meer bij de activiteiten van de NGPF te betrekken. In 2018 is gestart met een verkenning naar hoe een dergelijk initiatief vormgegeven zou kunnen worden.

De Nicolaas G. Pierson Foundation heeft in 2018 een steekproef laten uitvoeren naar besmetting van kangoeroevlees dat in Nederland verkocht wordt. Op het onderzochte vlees werd E. coli geconstateerd, de zogenaamde poepbacterie. Ook bleek het vlees grootschalig te zijn bewerkt met melkzuur en azijnzuur, terwijl deze conserveringsmiddelen niet zijn toegestaan op kangoeroevlees dat wordt geïmporteerd in de EU.

In 2018 heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation gewerkt aan de research en productie van een nieuwe documentaire, genaamd #Powerplant. Ruim tien jaar na het uitkomen van de NGPF-klimaatfilm Meat the Truth onderzoekt deze nieuwe documentaire de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de invloed van de veehouderij op onze planeet. Toen Meat the Truth uitkwam, was de bewering dat vleesconsumptie een belangrijke bijdrage levert aan klimaatverandering nog een onderwerp van spot voor velen, maar inmiddels wijst steeds meer onderzoek in dezelfde richting. Maar ondanks de toegenomen kennis en aandacht hiervoor, blijft het beleid achter. De nieuwe documentaire #Powerplant wijst hierop en onderzoekt inspirerende oplossingen die worden ontwikkeld om een transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten vorm te geven.

In 2018 zijn de werkzaamheden gestart voor de presentatie en promotie van de nieuwe documentaire #Powerplant, waaronder de organisatie van een grootse première in theater Tuschinski in Amsterdam.

De Nicolaas G. Pierson Foundation heeft de mogelijkheden onderzocht om het concept “carnivoor, geef het door” op een toegankelijke manier te presenteren aan het grote publiek. Bij dit idee wordt de sociale norm omgedraaid waarbij bedrijven, vliegtuigmaatschappijen, restaurants en instellingen standaard een plantaardig menu serveren, en alleen op verzoek vlees of vis (precies omgekeerd aan de huidige situatie).
Dit concept is bedacht door hoogleraar Henriette Prast in haar zoektocht naar hoe de consumptie van vlees kan worden beperkt. Doel is inzichtelijk maken hoe groot de welwillendheid is van bedrijven en instellingen die deze ommekeer van de sociale norm mogelijk willen faciliteren.
Er zijn twee uitwerkingen in gang gezet: een animatie die onderdeel wordt van de documentaire #Powerplant, maar ook als losse animatie bekeken gedeeld kan worden via sociale media. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een tweede animator, die het concept zal uitwerken middels een animatie met kleipoppetjes.

In 2018 zijn drie animaties over zoönosen gerealiseerd, die de situatie in het verleden, heden en de toekomst weergeven.
Zoönosen in de veehouderij zijn dierziektes bij productiedieren die kunnen overgaan op de mens. Het gaat over zeer besmettelijke en soms dodelijke ziektes die epidemische vormen kunnen aannemen, zoals vogelgriep, varkensgriep en Q-koorts.  Deze ziektes zijn niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid, maar geven ook ernstige dierenwelzijnsproblemen en leiden tot ruimingen van miljoenen dieren.
Zoönosen treden steeds vaker op, onder andere als gevolg van klimaatverandering, veranderingen in de biodiversiteit en de niet-duurzame intensieve veehouderij. Deze dierziektes zullen zich verder verspreiden en grote gevolgen hebben voor een samenleving als geheel, terwijl Nederland en andere landen onvoldoende voorbereid zijn op uitbraken van deze ziektes.
Door middel van drie animaties wil de Nicolaas G. Pierson Foundation de ingewikkelde problematiek rondom zoönosen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen van het brede publiek, direct en indirect betrokkenen, beleidsmakers en het parlement.

Op zondagmiddag 30 september 2018 organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation voor leden van de Partij voor de Dieren en PINK! het Zoönosen Symposium in het Rozentheater te Amsterdam. Tijdens het symposium werden de door de Nicolaas G. Pierson gemaakte animaties over dit onderwerp voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. De middag werd geopend door directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, Karen Soeters, waarna de drie animaties werden afgewisseld met lezingen door Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten, voorzitter van patiëntenorganisatie Q-uestion Bert Brunninkhuis en professor Pim Martens van de Universiteit van Maastricht

Financiële verantwoordingFinanciele verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2014
Financiële verantwoording 2013
Financiële verantwoording 2012