Nieuws

Nano-clusters: Plan B

Nano-clusters: Plan B

In navolging van de clusterdocumentaire One Single Planet heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation nano-clusters gemaakt met onderwerpen als water, landbouw, zoönosen, voedsel, bijensterfte en klimaatverandering. Het doel van de video’s is om problemen aan te kaarten en oplossingen te bieden.

Bekijk de video’s hier onder:

6e uitstervingsgolf
Door ontbossing en klimaatverandering bevinden we ons in de 6e uitstervingsgolf, zeggen wetenschappers van Stanford University. Van alle soorten planten en dieren die ooit in Nederland voorkwamen is nog maar 15% over. De grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit is de veehouderij. Het beste wat we doen kunnen om ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan is een einde te maken aan de bio-industrie.

Bijensterfte
Bijensterfte vormt een gevaar voor alle leven op aarde omdat bijen van groot belang zijn bij de voedselproductie, bijen en andere insecten bestuiven onze gewassen. Een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivende insecten. Alleen al in Europa zijn meer dan 4.000 groentesoorten afhankelijk van bestuivende insecten. Daarom moeten we snel maatregelen nemen. Zo’n PlanB bestaat uit:
* Stoppen met landbouwgif
* Het beschermen van de natuur, juist ook in landbouwgebieden
* Het inzaaien van wilde bloemen op akkerranden om bijen overlevingskansen te bieden.
Vaak worden economische motieven genoemd om door te gaan met bijengif. Maar geld is minder waard dan de bijdrage die de bijen leveren. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven de bijen niet te beschermen.
De B van Plan B staat ook voor de Bescherming van Bijen. Omdat er geen Planeet B is.

Politieke klimaatverandering
Het Planbureau voor de Leefomgeving, de SER en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zeggen allemaal dat natuur, milieu en klimaat in ernstige problemen komen als de veehouderij niet drastisch wordt ingeperkt. Veehouderij is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgas en veroorzaakt heel veel andere vervuiling. Zou het iets uitmaken als we allemaal een dagje minder vlees zouden eten? Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam berekende dat het effect van een dagje minder vlees gelijk staat aan ruim een miljoen auto’s van de weg halen.

Ook wetenschappers van de Universiteit van Oxford zien dat als oplossing: als we allemaal zouden kiezen voor een plantaardig menu zouden er in 2050 8 miljoen mensen per jaar minder sterven aan de gevolgen van hun dieet, zou de uitstoot van broeikasgassen met 2/3 worden teruggedrongen en zouden we op termijn elk jaar 1,5 biljoen dollar minder klimaatschade hebben.

Minder dierlijke producten is een essentieel onderdeel van Plan B. Omdat er geen PlaneetB is.

Luchtvervuiling
Jaarlijks sterven wereldwijd in totaal 6,5 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door onder meer kolencentrales, industrie, auto’s ,vrachtwagens, de veehouderij en door het in huis stoken van mest en hout Dat is 11,6 % van alle wereldwijde sterfgevallen.

De Wereld Gezondheids Organisatie luidt de noodklok, en eigenlijk is er maar een oplossing: een belasting op luchtvervuiling. Zodat de vervuiler betaalt en er belang bij heeft te stoppen met vervuilen. Plan B. Omdat er geen Planeet B is.

Opwarming van de aarde
De snelle opwarming van de aarde zal leiden tot hongersnood en vluchtelingenstromen. Klimaatvluchtelingen zullen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de stijgende zeespiegel. In het jaar 2070 zal bij ongewijzigd beleid de opwarming van de aarde 5000 x sneller gaan dan het tempo waarin rijst- en tarweplanten zich aan kunnen passen. Rijst en Tarwe zorgen voor de helft van alle energie die we als mensen dagelijks nodig hebben.

Willen we hongersnood en vluchtelingenstromen stoppen, dan moeten we nu maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde. De effectiefste maatregel is omschakelen naar plantaardig voedsel. Met het huidige akkerbouwareaal kunnen we 4 miljard mensen extra  plantaardig voeden volgens onderzoek van de Universiteit van Minnesota en kunnen we meteen de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Meer weten? Kijk de klimaatfilm Meat thTruth die Marianne Thieme al in 2007 maakte!

 

Landbouw
Gangbare landbouw kan op termijn de wereld niet voeden. Kunstmest raakt op, en dat is maar goed ook. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een groot gevaar voor bijen en andere bestuivers. Genetisch gemanipuleerde gewassen brengen grote onzekerheden met zich mee en dierlijke mest kan een besmettingshaard vormen voor ziekten bij mensen en dieren.

Biologische, plantaardige landbouw heeft wél een toekomst. Het verbouwen van wisselgewassen met plantaardige compost is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid van mensen en dieren en is nog efficiënter ook. Bij deze vorm van landbouw is er sprake van minder landgebruik en minder broeikasgassen. Een echte groene revolutie

In plan B:

  • Stoppen we met chemische bestrijdingsmiddelen
  • Beschermen we de natuur, juist ook in landbouwgebieden
  • En zaaien we wilde bloemen in op akkerranden om bijen overlevingskansen te bieden en onze gewassen te verrijken.

 

Water
663 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Maar in ons land hebben we daar helemaal geen last van. In het natte Nederland gebruiken we zelfs veel meer water dan we nodig hebben. Wat weinigen zich realiseren is dat 95% van het water wat wij Nederlanders gebruiken uit het buitenland komt. Uit arme delen van de wereld. De watervoetafdruk heet dat.

Het heeft te maken met de consumptie van alle producten die niet in Nederland worden geproduceerd. Denk aan chocolade, koffie, katoen, maar vooral vlees. Het waterverbruik voor één biefstuk bedraagt maar liefst 3000 liter. Het heeft voornamelijk te maken met de productie voor veevoer voor het dier. Dagelijks gebruikt de Nederlander voor zijn vleesconsumptie gemiddeld 1000 liter water per persoon. Plantaardig eten met dezelfde voedingswaarde kost 200 liter water. Wie een dag geen vlees eet, bespaart dus 800 liter water. Wel zo effectief.

Plan B zorgt ervoor dat de aarde genoeg kan bieden voor ieders behoefte.

Meer weten? Kijk op OneSinglePlanet.nl

Zoönosen
Vijf miljoen slachtvarkens in Nederland zijn drager van het Hepatitis-E virus. Geelzucht. En Hepatitis E komt ook steeds vaker bij mensen voor. Nergens ter wereld zijn meer mensen dragers van het Hepatitis E virus dan in Nederland. Bijna nergens ter wereld worden zoveel varkens gefokt op zo’n klein oppervlak. Bij de bloedbank Sanquin maakt men zich grote zorgen.

De veehouderij in Nederland vormt een steeds groter gevaar voor mensen. Daarom zou het voor mens en dier beter zijn als de veestapel wordt ingekrompen en de productie van dierlijke producten wordt beperkt.

Plan B stelt dat de overheid de regie in handen moet nemen.

Meer weten? Kijk op www.OneSinglePlanet.nl

 

Voedsel
Als de wereldbevolking in 2050 9,6 miljard mensen telt, zoals de Verenigde Naties verwachten, zouden we 3 x zoveel grondstoffen nodig hebben om onze huidige leefstijl wereldwijd mogelijk te maken. Maar drie aardbollen, die zijn er niet. Er zijn wel veel mensen die in armoede leven en dromen van een leefstijl als het onze. Dat veroorzaakt oorlogen, vluchtelingenstromen en andere vormen van instabiliteit. Hoe urgent het voedselprobleem is, verwoordt het hoofd van het VN voedselprogramma treffend:

-what would the world look like?
“There will be no other world”

Wetenschappers van de Universiteit van Minnesota hebben berekend dat we met het huidige akkerbouwareaal 4 miljard mensen meer zouden kunnen voeden dan nu het geval is. Als we de van opbrengst van onze akkers geen veevoer en biobrandstof maken, maar voedsel voor onszelf, de mens.

Meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. Het is beter voor mens, dier, natuur, milieu, en klimaat. #PlanB Omdat er geen PlaneetB is.